Psyche91

88 tekstów – auto­rem jest Psyche91.

By­li so­bie zu­pełnie ob­cy. Dwa prze­ciw­ległe biegu­ny. Od­mien­ne światy. Tam­ten wieczór spra­wił, że wszys­tko się zmieniło. Kil­ka małych gestów, parę uśmiechów i ni­by nic nie znaczących spoj­rzeń. Kil­ka słów rzu­conych w biegu. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 marca 2015, 00:08

Bo ja mogę do cho­lery od­chodzić od zmysłów. A Ty so­bie spo­koj­nie pi­jesz kawę, nie dając zna­ku życia.. Nie, to nie jest logiczne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 czerwca 2011, 04:27

Dob­ra miłość do­tyka Nas na­miętnie. Drąży tu­nele pożąda­nia. Skra­da się i wy­bucha roz­koszą w komórkach naszych ciał. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 marca 2011, 16:16

Zdradza­my się w myślach nawzajem.
To miłość? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 marca 2011, 22:20

Nie zagłuszę tych naj­cichszych wspom­nień na­wet najgłośniej­szym brzmieniem. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 listopada 2010, 13:41

Cza­sem le­piej pomilczeć.
I za­dedy­kować to mil­cze­nie Ko­muś, kto umie słuchać naszej Ciszy.

13.10.2010. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 października 2010, 20:30

De­dykuję Ci całą piosenkę mo­jego życia. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 sierpnia 2010, 19:01

Nieważkość kłam­stwa przy­ciąga mnie siłą gra­witac­ji ku ziemi. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 28 sierpnia 2010, 20:10

Kłam­stwo się zes­tarze­je, a mądrość nie umrze. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 14 sierpnia 2010, 16:21

Bez­miar głupo­ty to niekiedy mas­ka dla praw­dzi­wej mądrości. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 sierpnia 2010, 08:21

Psyche91

Czarownica sama w sobie, posiadająca gotycką naturę. Już 24 latka ze stanami maniakalno-depresyjnymi. Kochająca magię, metal, czerń, noc, deszcz, burze, koty i swoje nieogarnięte rude włosy. Dużo myślę. Czasem aż do obłędu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Psyche91

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

23 marca 2015, 00:08Psyche91 do­dał no­wy tek­st Byli so­bie zu­pełnie ob­cy. [...] 

8 marca 2015, 23:37Psyche91 sko­men­to­wał tek­st Haiku inaczej... ***(bez­kształtny smu­tek)